دکتر اعظم فتاحی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن

سوابق و مدارک تحصیلی

 • لیسانس مشاوره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ۱۳۷۲
 • فوق لیسانس کودکان استثنائی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند ۱۳۷۶
 • دکتری روانشناسی از دانشگاه دهلی کشور هندوستان ۱۳۹۲

سابقه آموزشی

 • شروع تدریس در دانشگاه از سال ۱۳۷۳ تا کنون
 • شروع تدریس در ضمن خدمت آموزش و پرورش ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸
 • شروع تدریس در دانشگاه کرج ۱۳۸۳
 • استاد مدعو دانشگاه واحد غرب  ۱۳۹۴
 • استاد مدعو واحد علوم تحقیقات ۱۳۹۴ تاکنون

گذراندن کارگاه های مرتبط با روانشناسی و مشاوره

 • بهداشت روانی
 • روش تحقیق در علوم انسانی
 • کارگاه PTSD
 • کارگاه حل بحران دانشجویان
 • کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی
 • کارگاه مقاله نویسی به زبان فارسی
 • کارگاه آمار پیشرفته ۲
 • کارگاه آمار مقدماتی ۱
 • کارگاه مشاوره قبل از ازدواج
 • کارگاه روشهای تدریس و طراحی درس
 • کارگاه آموزش فن ترجمه
 • کارگاه مهارتهای کاربردی در مداخله در بحران خودکشی
 • کارگاه آزمون سازی
 • کارگاه روشهای مشاوره روان شناختی با دانشجویان
 • کارگاه CBT
 • کارگاه تفسیر آزمون نئو NEO-PI-R
 • کارگاه شیوه های فرزند پروری
 • کارگاه وکسلر
 • کارگاه مصاحبه انگیزشی
 • کارگاه مصاحبه و تشخیص بالینی
 • کارگاه پیشرفته اختلالات یادگیری
 • کارگاه مقدماتی اختلالات  یادگیری
 • کارگاه تشخیص،مصاحبه و  درمان افسردگی
 • کارگاه افسردگی
 • کارگاه مصاحبه بالینی کودک

سوابق اجرائی

 • کارشناس گروه علوم تربیتی و مشاوره به مدت ۶ سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۹
 • کارشناس دفتر آسیب ها در معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶
 • معاون مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از تاریخ ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷
 • همکاری با دفتر مشاوره اداره کل آموزش وپرورش تهران در تدوین برنامه های مشاوره
 • همکاری با گزینش دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در زمان مسئولیت آقای فضلی
 • همکاری با دبیرخانه دانشگاه آزاد واحد رودهن از ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹
 • همکاری با قسمت آموزش دانشگاه آزاد واحد رودهن بعنوان نماینده دانشگاه در آموزش و پرورش کودکان استثنائی در عقد قراردادهای کار عملی دانشجویان
 • همکاری با امور دانشجوئی دانشگاه آزاد واحد رودهن در زمان ریاست حاج سید منصوری
 • مسئول رشته کارشناسی ارشد مشاوره رودهن ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶
 • مسئول پزوهش رشته مشاوره دانشگاه رودهن  از
 • عضو شورای پزوهشی ارشد مشاوره رودهن
 • عضو انجمن روانشناسی ایران
 • عضو نظام روانشناسی جمهوری اسلامی ایران-
 • عضو تخصصی شورای پژوهش (گروه مشاوره )
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده
 • مدیر گروه کارشناسی و کارشنانسی ارشد و دکتری رشته  مشاوره ، در دانشکده علوم تربیتی و مشاوره در دانشگاه آزاد واحد رودهن
 • عضو بسیج دانشجوئی بسیج دانشگاه آژاد واحد رودهن

سوابق پژوهشی

 • همکاری در پژوهش فرار از مدرسه با اداره کل آموزش و پرورش مجری خانم  گیلک پور
 • اجرای پژوهش با موضوع بدرفتاری کودکان در سال ۱۳۷۳
 • اجرای پژوهش در ارتباط حمایت اجتماعی با فشار روانی در سال ۱۳۷۲
 • اجرای پژوهش با موضوع بررسی عملکرد مشاوران با دکتر بهاری و آقای سید مهدی حسینی در سال ۱۳۸۴
 • مجری طرح تاثیر آگاهی معلمان بر واکنشهای هیجانی آنان بر دانش آموزان با اختلالات یادگیری
 • اثر بخشی آموزش معنویت به شیوه گروهی بر تاب آوری همسران جانبازان شهر تهران
 • Investigating the Relationship between Attachment Stye and ahappiness- and marital satisfaction of Married Teachers Employed in Education
 • System in Tehran in 2014-2015 School Year
 • Personality characteristics (psychoneurosis,extroversion) comparison- between 10-14 years old Child labor
 • street children and normal children in  Tehran city
 • اثر بخشی تاب آوری بر استقامت عمومی دختران پایه اول مقطع متوسطه شهر تهران

برگزاری کارگاههای تخصصی و عمومی 

 • کارگاه ناتوانی های یادگیری برای آموزگاران ابتدائی منطقه ۱ و ۳ در سال ۱۳۷۶
 • کارگاه آموزشی بهداشت روانی در شهر ارومیه برای ۳ مدرسه غیر انتفاعی برای معلمان ، دانش آموزان و اولیاء دانش آموزان
 • کارگاه حل تعارض در بین زوجین (دانشگاه علوم تحقیقات )